संगठन तालिका

घरेलु तथा साना उद्योग बिभागको संगठन तालिका

घरेलु तथा साना उद्योग बिभागको दरबन्दी विवरण

पदको नाम 

सेवा

समूह, उपसमूह

श्रेणी

प्राविधिक/अप्राविधिक

दरबन्दी संख्या

पुर्ती संख्या

रिक्त संख्या

महा–निर्देशक

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प. प्रथम

अप्राविधिक

निर्देशक

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प. द्धितीय

अप्राविधिक

निर्देशक

इन्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल

रा.प. द्धितीय

अप्राविधिक

निर्देशक

इन्जिनियरिङ्ग

केमिकल

रा.प. द्धितीय

अप्राविधिक

उपसचिव –लेखा

प्रशासन

लेखा

रा.प. द्धितीय

अप्राविधिक

शाखा अधिकृत

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

लेखा अधिकृत

प्रशासन

लेखा

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

कानुन अधिकृत

न्याय

कानुन

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

केमिकल इन्जिनियर

इन्जिनियरिङ्ग

केमिकल

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

मेकानिकल इन्जिनियर

इन्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

टेक्सटायल इन्जिनियर

बिबिध

टेक्सटायल

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

प्रशिक्षण अधिकृत

बिबिध

सिलाई

रा.प.तृतीय

अप्राविधिक

नायब सुब्बा

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

रा.प.अन. प्रथम

अप्राविधिक

बरिष्ठ प्रा.सहायक

ने.बिबिध

विविध

रा.प.अन. प्रथम

अप्राविधिक

तथ्याकं सहायक

आ.यो.तथा त.

आर्थिक योजना

रा.प.अन. प्रथम

अप्राविधिक

कम्प्युटर अपरेटर

बिबिध

रा.प.अन. प्रथम

प्राविधिक

टाइपिष्ट

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

वेग अनुसार

अप्राविधिक

टेलिफोन अपरेटर

बिबिध

रा.प.अन. प्रथम

प्राविधिक

सह लेखापाल

प्रशासन

लेखा

रा.प.अन.द्धितीय

अप्राविधिक

हलुका सवारी चालक

इन्जिनियरिङ

इन्जिनियरिङ

श्रेणी विहीन

अप्राविधिक

कार्यालय सहयोगी

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

श्रेणी विहीन

अप्राविधिक

१२

 

 

 

 

जम्मा

४९

२९

२०

नोटः ह.स.चा. र का.स.को दरबन्दी स्थायीबाट पदपुर्ती हुन नसकेमा सेवा करारमा लिने ।

जिल्ला कार्यालयको संगठन तालिका :

१. उप सचिब (रा.प. द्वितीय) कार्यालय प्रमुख रहेको जिल्ला कार्यालयहरुको संगठन तालिका

२. शाखा अधिकृत(रा.प.तृतिय) कार्यालय प्रमुख रहेको जिल्ला कार्यालयहरुको संगठन तालिका


घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको संगठन तालिका :


केन्द्रिय कारागार कारखानाको संगठन तालिका :

 

समाचार र अद्यावधिक

परिपत्र - निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

2074/08/03


महिला उद्यमशीलता विकास कोषः आ.व.२०७३।७४ मा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित रा.वा.वैंकका शाखाहरु

२०७४।०५।०९


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको प्रगति विवरण पठाउन गरिएको परिपत्र

2074-04-03


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्रमा संसोधन

2074-04-01


सूचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

2074/04/08


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आ.व. 2073/74 को स्वीकृत कर्जाको विवरण (सवै जिल्ला)

2074/03/18


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्र

2074/03/15


परिपत्र

2017-03-22


परिपत्र

2017-03-06


व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन कार्यक्षेत्रगत शर्त (कार्यादेश)

2016-11-18


अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

११ फागुन , २०७२


महिला उद्ममशिलता विकास काेष

११ फागुन , २०७२


भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

२०७२-०१-३०


निजामती पुरस्कार सिफारिश सम्बन्धमा

२०७१-१२-१९


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी

२०७१-१२-१९


लिलाम विक्रिको सूचना

२०७१/११/०५


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७१-०८-२६


आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना

२०७१/०९/०९


प्रकाशनहरु