अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

यस बिभाग अन्तर्गत जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट दैनिक सम्पादन हुने उध्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई समय सापेच्य ढंगबाट बिद्युतीये माध्यमको प्रयोगद्वारा छिटो छरितो, पारदर्शी, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आवश्यक देखिएको सो आवश्यकता पुर्ती गर्न अन्लाईन उध्योग दर्ता प्रनाली र ई-सेवा (online Industry Registration system & e-services ) को Web Based Dynamic सफ्टवेर निर्माण गर्न इच्चुक सेवा प्रदाएक संघ, संस्था फर्म वा कम्पनीहरुलाई रितपुर्वक यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिन, अर्थात २०७२ / ०९ / २३ गते दिनको १२ बजे सम्ममा यस बिभागमा सिलबन्दी प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव पेश गर्न यो सुचना प्रकाशइत गरिएको छ | प्रस्तवकले रु ३००/- राजास्व शीर्शक नम्बर १४२२७, कार्यालय कोड २७-३०७-०६ र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक टेकुको खाता नम्बर १-१-००१ मा राजास्व दाखिला गरेको सक्कल भौचर प्रस्ताव सँग सङ्लग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ | यस सम्बन्धी बिस्त्रित जानकारीका लागि यस बिभागको web site—www.dcsi.gov.np वा इन्कुबतिओन्।गोव्डट्एन्पी मा हेर्नु हुन वा यस् बिभागमा संपर्क राख्नुहुन जानकारी गराइन्छ |

 

डाउनलोड

११ फागुन , २०७२


News & Updates

परिपत्र - निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

2074/08/03


महिला उद्यमशीलता विकास कोषः आ.व.२०७३।७४ मा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित रा.वा.वैंकका शाखाहरु

२०७४।०५।०९


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको प्रगति विवरण पठाउन गरिएको परिपत्र

2074-04-03


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्रमा संसोधन

2074-04-01


सूचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

2074/04/08


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आ.व. 2073/74 को स्वीकृत कर्जाको विवरण (सवै जिल्ला)

2074/03/18


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्र

2074/03/15


परिपत्र

2017-03-22


परिपत्र

2017-03-06


व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन कार्यक्षेत्रगत शर्त (कार्यादेश)

2016-11-18


अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

११ फागुन , २०७२


महिला उद्ममशिलता विकास काेष

११ फागुन , २०७२


भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

२०७२-०१-३०


निजामती पुरस्कार सिफारिश सम्बन्धमा

२०७१-१२-१९


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी

२०७१-१२-१९


लिलाम विक्रिको सूचना

२०७१/११/०५


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७१-०८-२६


आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना

२०७१/०९/०९


प्रकाशनहरु