महिला उद्दमशिलता कर्जाको लागि प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सुचना

२०७४-१२-०७

प्रधानमन्त्री कृषि आदुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी घरेलु तथा साना उद्दयोग कार्यालय, कैलालीको सुचना

२०७४-१२-०१

महिला उद्दमशिलता विकास कोषबाट कर्जा मागको निवेदनको ढाँचा र महिला उद्दमशिलता विकास कोष संचालन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन २०७३)

2018-02-20

महिला उद्दमशिलता विकास कोषबाट कर्जा प्रवाहको लागि सम्बन्धित छाता संस्थाको सिफारिस सहित अनुसूचि ३ को ढाँचामा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना

2018-02-20

महिला उद्दमशिलता विकास कोषबाट कर्जा प्रवाहको लागि सम्बन्धित छाता संस्थाको सिफारिस सहित अनुसूचि ३ को ढाँचामा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना

2018-02-20

गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आशय पत्र आह्वान गरिएको सूचना

2074/03/18

गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि र आह्वान गरिएको आशय पत्र अनुसारको कार्यशर्त

2074/03/18

गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि र आह्वान गरिएको आशय पत्र अनुसारको फर्म

2074/03/18

महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आ.व. 2073/74 को स्वीकृत कर्जाको विवरण (४६ जिल्ला मध्ये ४१ वटा जिल्लाको प्रस्तावहरु स्वीकृत भएको जति सवैको विवरण)

2074/03/18

उपयुक्त प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी

2017-01-24

घरेलु तथा साना उद्योग

माघ १६,२०७२

घरेलु तथा साना उद्योग

माघ १६,२०७२

घरेलु तथा साना उद्योग बिभागको वेबसाईटमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत1

माघ १६,२०७२

News & Updates

परिपत्र - निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

2074/08/03


महिला उद्यमशीलता विकास कोषः आ.व.२०७३।७४ मा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित रा.वा.वैंकका शाखाहरु

२०७४।०५।०९


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको प्रगति विवरण पठाउन गरिएको परिपत्र

2074-04-03


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्रमा संसोधन

2074-04-01


सूचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

2074/04/08


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आ.व. 2073/74 को स्वीकृत कर्जाको विवरण (सवै जिल्ला)

2074/03/18


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्र

2074/03/15


परिपत्र

2017-03-22


परिपत्र

2017-03-06


व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन कार्यक्षेत्रगत शर्त (कार्यादेश)

2016-11-18


अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

११ फागुन , २०७२


महिला उद्ममशिलता विकास काेष

११ फागुन , २०७२


भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

२०७२-०१-३०


निजामती पुरस्कार सिफारिश सम्बन्धमा

२०७१-१२-१९


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी

२०७१-१२-१९


लिलाम विक्रिको सूचना

२०७१/११/०५


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७१-०८-२६


आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना

२०७१/०९/०९


प्रकाशनहरु